Thorvaldsen Transport

Farlig avfall

Virksomheter skal deklarere og levere farlig avfall til godkjent mottak. Miljødirektoratet gir tillatelser til innsamling og behandling av farlig avfall, mens fylkesmannen gir tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall.

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Farlig avfall på avveie kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Husholdninger og privatpersoner skal levere farlig avfall til kommunale mottaksordninger.

Elektronisk deklarering av farlig avfall

Virksomheter som leverer farlig avfall plikter å opplyse om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper. Dette sikrer at den videre håndteringer skjer på en forsvarlig måte. Derfor er virksomheten pliktig til å fylle ut et deklarasjonsskjema som er godkjent av Miljødirektoratet, i tillegg til å merke avfallet riktig.

I dag må virksomheten deklarere sitt farlige avfall elektronisk. Dette er pålagt av myndighetene, og må utføres før avfallet kan leveres til godkjent aktør.

Tidligere kunne avfallsmottakene deklarer avfallet på seg selv for avfallsprodusenten. Denne praksisen var kun tillatt i en overgangsperiode da Miljødirektoratet faset inn elektronisk avfallsdeklarering. Avfallsmottakene kan derfor ikke lenger ta med seg farlig avfall som ikke avfallsprodusenten har deklarert.

Men i helt spesielle tilfeller kan avfallet mottas, hvor avfallsprodusenten ordner det formelle i etterkant. Les mer om elektronisk deklarering på Miljødirektoratet sine sider.

Men din virksomhet kan gi oss fullmakt til å deklarere for deg. Denne fullmakten gir du oss på avfallsdeklarering.no.

Denne praksisen finner veldig mange fleksibel. Men du må gi oss nok opplysninger om avfallet slik at vi kan deklarere det korrekt for deg. Som produsent er du likevel ansvarlig selv om vi deklarer for deg.

Ta kontakt hvis det er noe mer du lurer på om elektronisk avfallsdeklarering, avfllasdeklarering.no, fullmakt, plikter og krav.

KONTAKT